Gebruik van varkensmest halveerde in 10 jaar

De varkenssector heeft de laatste 10 jaar een sterke evolutie ondergaan. Door de sterke toename in mestverwerking halveerde het gebruik van varkensmest op onze landbouwgronden. Daarnaast wordt een derde van de varkens gehouden in emissiearme stallen.

Het aandeel varkensmest (kg N) dat verwerkt wordt is in de laatste tien jaar verviervoudigd. Onder meer door de sterke toename van mestverwerking is het gebruik van varkensmest op landbouwgrond sterk gedaald.

Figuur 1: Gebruik van mest op Vlaamse gronden (kg N) en het aantal mestverwerkingscertificaten (Kg N) voor niet-pluimvee mest (d.i. in hoofdzaak varkensmest). Bron: Mestrapporten VLM

Slechts de helft van de varkensmest in Vlaanderen wordt gebruikt voor bemesting op landbouwgrond. De andere helft wordt verwerkt of (voor een klein aandeel) geëxporteerd.

Het aandeel varkensmest op onze landbouwgronden ten opzichte van de totale dierlijke mest is gedaald tot 21%. Tien jaar geleden bedroeg het aandeel varkensmest nog meer dan een derde.

Figuur 2: aandeel varkensmest (kg N) dat wordt gebruikt op landbouwgrond ten opzichte van de totale productie van varkensmest en het aandeel varkensmest (kg N) dat gebruikt wordt op landbouwgrond ten opzichte van de totale dierlijke mest op landbouwgrond. Bron: Mestrapporten VLM

Niet alleen het gebruik van varkensmest kende een sterke daling in de laatste tien jaar. De sector slaagde er ook in om de vermestende emissies in de lucht sterk te reduceren.

In 2017 werd 30% van de varkensstapel gehouden in emissiearme stallen. Dit zorgde voor een reductie van 17% van de vermestende emissies. Bovendien heeft dit ook een positief effect op andere emissies zoals fijn stof, geur, …

Figuur 3: aandeel varkens dat gehouden wordt in emissiearme stallen en het aandeel vermestende emissies dat hierdoor wordt gereduceerd. Bron: Mestrapporten VLM

De varkenssector heeft de laatste 10 jaar een sterke evolutie ondergaan. Slechts de helft van de varkensmest wordt gebruikt op het veld. Er kan moeilijk nog gesproken worden van een 1-op-1 verhouding tussen de grootte van de veestapel en het mestgebruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *