Positieve balans in compenserende bebossing

Vlaanderen kende de afgelopen 10 jaar een positieve balans in te compenseren bebossing. De laatste twee jaar werden heel wat maatregelen doorgevoerd die ontbossing ontraden en bebossing stimuleren. Dit moet de netto bosbalans in de toekomst ten goede komen.

Ontbossingen in het kader van stedenbouwkundige vergunningen (tegenwoordig omgevingsvergunningen) en verkavelingsvergunningen moeten meestal gecompenseerd worden. De afgelopen 10 jaar moest er 1893,94 hectare bos gecompenseerd worden. In het totaal werd er 1957,28 hectare compenserende bebossing gerealiseerd in 2009-2018. Een netto positieve balans van 63,34 hectare.

Figuur 1: Balans te compenseren bebossing 2009-2018

Daarnaast zijn er ook ontbossingen die vrijgesteld zijn van compensatie. Een voorbeeld is de sociale maatregel bij woningbouw: de eerste 5 are ontbossing op percelen kleiner dan 12 are zijn vrijgesteld van compensatie. Ontbossingen in het kader van het realiseren van Europese natuurdoelstellingen zijn ook vrijgesteld van compensatie. De ontbossing moet wel opgenomen zijn in een goedgekeurd natuurbeheerplan.

In de periode 2009-2016 werd er 456,21 hectare ontbost in het kader van de Europese natuurdoelstellingen. Natuurpunt is een belangrijke partner in het realiseren van deze natuurdoelstellingen en neemt hiervan 372 hectare ontbossing voor haar rekening. Zo was de ontbossing van het Averbode Bos & Heide door Natuurpunt goed voor 109 hectare. Daarnaast werden 328,56 hectare vergunde ontbossing vrijgesteld van compensatie.

Figuur 2: Ontbossingen met vrijstelling van compensatie 2009-2016 (ha)

Zowel de overheid als Natuurpunt doen de nodige inspanningen om de vrijgestelde ontbossingen alsnog te compenseren. Door maatregelen zoals onder andere bebossingssubsidies werd de netto bosbalans van vergunde ontbossingen met een vrijstelling gereduceerd tot -52 hectare. Ook Natuurpunt kon haar netto bosbalans bijstellen tot -250,8 hectare bos.

Figuur 3: Netto bosbalans 2009-2016 (ha) voor vergunningen en Natuurpunt.

De laatste twee jaar werden heel wat bijkomende maatregelen doorgevoerd die de netto bosbalans ten goede moeten komen:

  • De bosbehoudsbijdrage werd verhoogd van € 1,98/m² naar € 3,50/m².
  • De subsidie voor de aankoop van te bebossen percelen in bosgebied werd opgetrokken van 60% naar 80%.
  • Er werd een éénmalige tegemoetkoming uitgewerkt voor het grondwaardeverlies van € 11.500 per hectare wanneer men een perceel bebost.
  • Een systeem van verhandelbare boscompensatierechten waarbij reeds uitgevoerde bebossingen later kunnen dienen als boscompensatie wordt onderzocht.

Deze maatregelen ontraden ontbossing en stimuleren bebossing. Het verleden heeft reeds aangetoond dat het geen gemakkelijke oefening is om percelen voor bebossing te vinden. Daarom werd eind 2016 een samenwerkingsakkoord opgezet met regionale landschappen en bosgroepen. Zij hebben de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar potentiële bebossingslocaties met een lokaal draagvlak. Tegen het einde van dit jaar moeten hun voorstellen voor bebossingsprojecten ingediend zijn. In het totaal werd hiervoor 4,1 miljoen euro uit het boscompensatiefonds opzij gezet.

Een volledig overzicht van de cijfers kan u hier terugvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *